Nazwa usługi: Protokół uzgodnień dotyczący organizacji i zabezpieczenia imprez artystycznych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Kultury
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 166
fax. 58 66 88 174
Pokój nr 115.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • program imprezy
  • zgoda właściciela terenu imprezy
  • załączniki:
  • kopia pisma skierowanego do Komendy Straży Pożarnej
  • kopia pisma skierowanego do Pogotowia Ratunkowego
  • kopia pisma skierowanego do Policji Miejskiej
  • kopia pisma skierowanego do Straży Miejskiej
  • kopia zezwolenia Zarządu Dróg i Zieleni (dla imprez powodujących utrudnienia w ruchu drogowym)
  • kopia umowy z ZAiKS (w przypadku publicznego odtwarzania lub wykonywania utworów słownych, muzycznych, słowo-muzycznych i choreograficznych autorów polskich i zagranicznych)
   
Sposób załatwienia sprawy: Protokół uzgodnień podpisywany jest przez Naczelnika Wydziału Kultury.
   
Opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy wnosić:
Przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu): PKO Bank Polski S.A. 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995

W kasach budynku Urzędu Miasta, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w godz. 8.00-15.00 (na podstawie zlecenia wystawionego przez Wydział Kultury).

   
Czas załatwienia sprawy: 14 dni od dnia złożenia.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty doręczenia.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
- Art. 34-36
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: