Nazwa usługi: Ustalenie numeru porządkowego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 858, 58 66 88 855, 58 66 88 503
fax. 58 66 88 502
III piętro, pokój nr 301
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00: , : Składanie dokumentów w Kancelarii Ogólnej poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o ustalenie numeru porządkowego, który zawiera: 1.imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, 2. określenie przedmiotu wniosku, 3. informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
   
Sposób załatwienia sprawy: Zawiadomienie strony o ustaleniu numeru porządkowego.
Dokonanie wpisu w ewidencji gruntów i budynków.
Zawiadomienie organu meldunkowego o ustaleniu numeru porządkowego.

Numer porządkowy może być ustalony na wniosek właściciela nieruchomości lub innego podmiotu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków.
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego_NOWY.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: