Nazwa usługi: Eksploatacja instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ocen Środowiskowych
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 480, 58 66 88 489
fax. 58 66 88 470

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • zgłoszenie instalacji powinno zawierać informacje zgodnie z art. 152 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 23 października 2013r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1232)
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Jeśli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, można przystąpić do eksploatacji instalacji. Dla nowej instalacji organ może wyrazić sprzeciw w formie decyzji.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji.

opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji (120.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w ciągu czternastu dni od dnia jej doręczenia , za pośrednictwem tutejszego organu.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 23 października 2013r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: