Nazwa usługi: Wyrejestrowanie pojazdu
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 735, 58 66 88 736, 58 66 88 737, 58 66 88 738, 58 66 88 739
fax. 58 62 02 044
Sala Obsługi Mieszkańców (półpiętro), pokój nr 59.

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • Dokument określający tożsamość działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby a) prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, b) pełnomocnika
  • W przypadku demontażu: a) zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów, b) dowód rejestracyjny, c) karta pojazdu - jeżeli była wydana, d) tablice rejestracyjne e) w przypadku, gdy dane wnioskodawcy są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym – dowód własności pojazdu np. umowę, fakturę ( jako dowód własności rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu)
  • W przypadku kradzieży pojazdu: a) oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego), b) zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ, c) dowód rejestracyjny, d) karta pojazdu – jeżeli była wydana
  • W przypadku wywozu pojazdu za granicę: a) dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę ze stosownym oświadczeniem lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą; dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o wyrejestrowanie, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula (nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia) b) dokumenty pojazdu jeżeli nie zostały przekazane nowemu nabywcy: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeżeli była wydana), tablice rejestracyjne
  • W przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą: a) dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą, b) dowód rejestracyjny, c) karta pojazdu - jeżeli była wydana, d) tablice rejestracyjne e) dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o wyrejestrowanie, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula (nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia)
  • W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu: a) dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu, b) dowód rejestracyjny, c) karta pojazdu - jeżeli była wydana, d) tablice rejestracyjne, e) dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz Gminy
  • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach
  • W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyrejestrowanie pojazdu. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. W przypadku negatywnie zweryfikowanego wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom, lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów, właściciel pojazdu (właściciele pojazdu) zostanie wezwany do dokonania uzupełnienia dokumentów. Po otrzymaniu pozytywnie zweryfikowanego wniosku, właściciel pojazdu (właściciele pojazdu) będzie wezwany, do przekazania do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie oryginałów wymaganych dokumentów oraz tablic rejestracyjnych, jeżeli ich dołączenie jest wymagane. Równocześnie zostanie wyznaczony termin zgłoszenia się w tut. Urzędzie celem odbioru dokumentów oraz decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.
   
Opłaty:

1) Opłata skarbowa za pełnomocnictwo. Zwalnia się z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
2) Opłata skarbowa za decyzję administracyjną
3) Opłata na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (dot. wyrejestrowania pojazdu z powodu trwałej i zupełnej utraty pojazdu)

Nr konta:
Ad. 1) 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Ad. 2) 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Ad. 3) 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045

Tytuł wpłaty:
Ad. 1) W tytule wpłaty należy podać informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata
Ad. 2) W tytule wpłaty należy podać informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata
Ad. 3) W tytule wpłaty należy podać informację, że jest to opłata na rzecz gminy oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata

Kwota (w zł):

Ad. 1) 17 zł
Ad. 2) 10 zł
Ad. 3) Opłatę ustala się według następującego wzoru algorytmu:
O = W x R + 2 x S + 0,5 x M
gdzie oznaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
O - łączna kwota opłaty będąca warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności
W - współczynnik będący mnożnikiem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, uzależniony od rodzaju pojazdu i wynoszący:

a) 1,5 - dla motorowerów,
b) 2,0 - dla motocykli i przyczep
c) 4,0 - dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej nieprzekraczającej 3,5 tony
d) 6,0 - dla pojazdów samochodowych o masie własnej przekraczającej 3,5 tony

R - równowartość opłaty pobieranej za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, określonej na podstawie odrębnych przepisów,
S - stawka opłaty za umieszczenie zużytego lub nienadającego się do użytkowania pojazdu na składowisku odpadów, określona na podstawie odrębnych przepisów,
M - maksymalna stawka grzywny w postępowaniu mandatowym, określona na podstawie odrębnych przepisów.

   
Czas załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca.
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114)
Ustawa
Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.)
- Art. 84 ust. 2 pkt 1d
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1522)
- par. 15
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzoru tych dokumentów w tych sprawach (paragraf 6 w załączniku nr 1) (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1727)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44 poz. 419 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Pełnomocnictwo.doc
Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.rtf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: