Nazwa usługi: Wydanie decyzji o wejściu do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektoniczno Budowlany
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 400
fax. 58 66 88 402
Pierwszy Referat Architektury
III piętro, pokój nr 321, tel. 58 66 88 408, 58 66 82 407, 58 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
III piętro, pokój nr 320, tel. 58 66 88 405, 58 66 88 406, 58 66 88 403
Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły

Drugi Referat Architektury
IV piętro, pokój nr 418, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404
IV piętro, pokój nr 423, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno - Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne,

Trzeci Referat Architektury
III piętro, pokój nr 324, tel. 58 66 88 422, 58 66 88 427, 58 66 88 431, 58 66 88 433, 58 66 82 408
III piętro, pokój nr 322, tel. 58 66 88 415, 58 66 88 432
Dzielnice: Orłowo, Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa
poniedziałek: 13:00-16:00, środa 8:00-11:00:

   
Wymagane dokumenty:
  • pisemna odmowa właściciela sąsiedniej nieruchomości lub oświadczenie inwestora o braku zgody sąsiada na wejście na jego teren, w celu wykonania robót budowlanych
  • szkice lub rysunki oraz inne dokumenty, a także informacje o zamierzonych robotach budowlanych (w zależności od potrzeb) w przypadku realizacji robót nie wymagających pozwolenia na budowę
  • zatwierdzony projekt budowlany (do wglądu) – o ile organ nie dysponuje dokumentami archiwalnymi
  • kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia lub decyzji nakazującej wykonanie określonych robót wydanej przez organ nadzoru budowlanego
  • wniosek o wydanie decyzji rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
  • w sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna - należy przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy do wglądu)
  • w przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony)
   
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Organ wydaje decyzję rozstrzygającą w sprawie.
   
Opłaty:

17,00 zł w przypadku upoważnienia udzielonego osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy ;
10 zł od decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości ;
podstawa prawna:
ustawa z dn.16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z póź. zm.),
rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007,nr 187 poz. 1330).
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO BP S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065.
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się od opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego (wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

   
Czas załatwienia sprawy: Do 14 dni.
   
Tryb odwoławczy: Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14)
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: