Nazwa usługi: Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-743, 58-66-88-744, 58-66-88-745, 58-66-88-7436, 58-66-88-747
fax. 058 66 88 923
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia Sala obsługi mieszkańców - stanowisko 9
poniedziałek - piątek: 7:00-18:00, sobota: 8:00-14:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek elektroniczny o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców
  • fotografia o wymiarze 35 x 35 mm
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców
  • zaświadczenie o niekaralności (jeśli jest wymagane)
  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne (jeśli jest wymagane)
  • dowód wniesienia opłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
- po weryfikacji dokumentów starosta dokonuje wpisu w drodze decyzji administracyjnej do ewidencji instruktorów
- decyzję odbiera się osobiście przy stanowisku nr 9

Instruktorem jest osoba, która:
-złożyła wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,
-przedłożyła dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, przez okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami,
-posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem,
-przedłożyła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
-przedłożyła orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
-uzyskała zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów,
-uzyskała pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę,
-przedłożyła informację z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzającą niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami,
-przedłożyła aktualną fotografię o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.

Wykładowcą jest osoba, która:
- złożyła wniosek o wpis do ewidencji wykładowców
- uzyskała zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów
- uzyskała pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę
- przedłożyła informację z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzają niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami
   
Opłaty:

50,00 zł opłata za wpis do ewidencji instruktorów.
Nr konta: 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 PKO Bank Polski S.A. w Gdyni.
Tytuł wpłaty: informację, jaka to jest opłata, imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wpis.

   
Czas załatwienia sprawy: W terminie 30 dni od daty wpływu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 995 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek instruktor.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: