Nazwa usługi: Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Środowiska
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58-66-88-480
fax. 58-66-88-470
pok. 518
poniedziałek - piątek w godzinach: w godzinach; 8.00-16.00:

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony formularz elektroniczny
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku.
W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w art. 17 ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.
   
Opłaty:

Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, oraz za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową. Wysokość opłat określają: art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm.).

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdyni, za pośrednictwem Wydziału Środowiska, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215 poz. 1415 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: