Nazwa usługi: Wydanie prawa jazdy
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 668 87 57, 58 668 87 44, 58 668 87 46, 58 668 87 43, 58 668 87 42
fax.
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia Sala obsługi mieszkańców Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie według pobranych numerków z dyspensera do stanowisk 4-9
w godzinach: poniedziałek - piątek 7.00- 16.00:

   
Wymagane dokumenty:
  • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
  • dowód wpłaty lub oryginał przelewu
   
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie otrzymanych wyników egzaminu państwowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego organ gminy zamawia blankiet prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie
-informację o możliwości odebrania dokumentu można uzyskać:
•bezpośrednio od organu na adres-mailowy lub SMS-em – w przypadku wpisania na wniosku numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mailowego
•na stronie internetowej: www.info-car.pl
•telefonicznie
•osobiście przy stanowisku nr 9
-prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-8/

prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:
• osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
• uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
• odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
• zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii
• uprzedzona o odpowiedzialności karnej że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
a)przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
b)przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
c)przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
d)przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.
   
Opłaty:

100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy
opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A.
Nr konta: 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 PKO Bank Polski S.A. w Gdyni.
Tytuł wpłaty: w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłat należy załączyć do wniosku
Kwota: 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy

   
Czas załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na nowe prawo jazdy zamówione w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie wynosi około dwóch tygodni
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2018 r. poz. 1060 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 406)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Wniosek o wydanie prawa jazdy
   
Formularze tradycyjne: wniosek o wydanie prawa jazdy UM Gdynia(2).pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: