Nazwa usługi: Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ocen Środowiskowych
ulica ul. 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58-66-88-480
fax. 58-66-88-470
Kancelaria ogólna pok. 518
poniedziałek - piątek w godzinach: w godzinach; 8.00-16.00:

   
Wymagane dokumenty:
 • 1)Wniosek zawierający informacje, wymienione w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w szczególności:
 • a. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • b. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • c. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • d. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • e. wielkość i rodzaj emisji,
 • f. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
 • g. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • 2) w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora:
 • a. oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa
 • b. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
   
Sposób załatwienia sprawy: Przyjęcia zgłoszenia lub wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji.Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre instalacje zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na emisję, a mogące negatywnie oddziaływać na środowisko wymagają dokonania zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska. Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia jest zobowiązany do dokonania jej zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji tej instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta takim obowiązkiem.
   
Opłaty:

1. za załatwienie sprawy: nie podlega
2. jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika:
Tytuł wpłaty: za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa Pani/Panu
Nr konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Kwota: 17 zł

   
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od dnia zgłoszenia
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji zawierającej sprzeciw służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, w ciągu czternastu dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: