Nazwa usługi: Świadczenie wychowawcze (tzw. program Rodzina 500+)
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel.
fax.
Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

   
Wymagane dokumenty:
  • Uwaga! Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia lub PUE ZUS od dnia 01. lipca 2019r., natomiast tradycyjnie od dnia 01. sierpnia 2019r.
  • Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami
  • Do wniosku o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021, trwający od 01.07.2019 r. do 31.05.2021 r. należy dołączyć odpowiednio:
  • 1) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
  • 2) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  • 3) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • 4) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
  • 5) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
  • 6) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
   
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczenia i wydaje decyzję administracyjną.

Uwaga!
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej od dnia 01. lipca 2019r., natomiast tradycyjnie od dnia 01. sierpnia 2019r.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc - gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
   
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465)
   
Inne informacje: Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyjmuje nowe wnioski, rozpatruje je i wypłaca na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dzieci lub na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został złożony. Od 1 lutego 2022 r. ZUS rozpoczął również przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 r. Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal realizują dotychczasowe organy (tj. w sprawach świadczenia wychowawczego – gminy, w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej – powiaty, natomiast w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewodowie).
   
Formularz elektroniczny: Wniosek o świadczenie wychowawcze (500+)
   
Formularze tradycyjne: Formularz na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.pdf
OŚWIADCZENIE - ZMIANA KONTA.doc
SW-1 (2019-21).pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: