Nazwa usługi: Świadczenie wychowawcze (tzw. program Rodzina 500+)
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Społecznych
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58-66-88-579, 58-66-88-568, 58-66-88-563, 58-66-88-562, 58-66-88-558
fax. 58 66-88-595
II piętro, sala 206 - wydawanie i przyjmowanie wniosków:
poniedziałek - piątek: 8:30 do 15:30

   
Wymagane dokumenty:
  • Uwaga! Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia lub PUE ZUS od dnia 01. lipca 2019r., natomiast tradycyjnie od dnia 01. sierpnia 2019r.
  • Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami
  • Do wniosku o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021, trwający od 01.07.2019 r. do 31.05.2021 r. należy dołączyć odpowiednio:
  • 1) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
  • 2) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  • 3) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • 4) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
  • 5) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
  • 6) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
   
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczenia i wydaje decyzję administracyjną.

Uwaga!
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej od dnia 01. lipca 2019r., natomiast tradycyjnie od dnia 01. sierpnia 2019r.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc - gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
   
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465)
   
Inne informacje: Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną niektórych banków. W przypadku korzystania z Portalu Emp@tia, niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
– jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje w/w obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem, że gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu przebywa pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdemu z nich przysługuje połowa świadczenia, tj. 250zł,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
3) opiekunowi prawnemu dziecka,
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w/w osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze wynosi 500,00zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą od 01. lutego 2021 r.

Uwaga - informacja dla rodzin, w których jeden z rodziców przebywa poza granicami kraju
W sprawach wiążących się z koniecznością zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj. w sytuacji gdy jeden z rodziców przebywa poza granicami Polski, na terenie innego kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii i Konfederacji Szwajcarskiej, akta sprawy przekazywane są do Wydziału Koordynacji Świadczeń Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W celu uzyskania dalszych informacji należy odwiedzić stronę internetową Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie znajdują się wszelkie potrzebne informacje oraz dane kontaktowe.
W celu przyspieszenia postępowania należy wypełnić i dołączyć do wniosku specjalny formularz, który znajdą państwo w poniższej sekcji załączników.
   
Formularz elektroniczny: Wniosek o świadczenie wychowawcze (500+)
   
Formularze tradycyjne: Formularz na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.pdf
OŚWIADCZENIE - ZMIANA KONTA.doc
SW-1 (2019-21).pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: