Nazwa usługi: Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 626-26-26
fax. 58 66 88 924
Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 12-17, e-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
7.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku : , sobota od 8.00 do 14.00:

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony formularz elektroniczny
   
Sposób załatwienia sprawy: - zgłoszenie, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub osobiście.
Oobsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera do stanowisk dowodów osobistych (nr 12-17)

- po przyjęciu zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się stronie zaświadczenie.
   
Opłaty:

Nie podlega

   
Czas załatwienia sprawy: W dniu zgłoszenia
   
Tryb odwoławczy: Nie występuje
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212)
Ustawa
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.)
Ustawa
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy,wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu przebywający poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dowolnej placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie, które jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie elektronicznej, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: