Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat do spraw Archiwum USC
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-110
fax. /58/ 66 88 124

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00:

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek elektroniczny
   
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa:

- 38,00 zł - zaświadczenie o stanie cywilnymOpłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 17.

Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: NDEAPLP 2, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (38.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;

- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia o stanie cywilnym przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
- Art. 44
- Art. 49
Ustawa
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z dnia 29.01.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 94330_fileot.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: