Nazwa usługi: Przekazanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis/zmiany/zawieszenia/wznowienia/wykreślenie)
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ulica 10 lutego 52/24
81-364 Gdynia
tel. 58 668-20-10 , 58 668-20-11
fax. 58 668-20-12
sala obsługi

   
Wymagane dokumenty:
  • CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz z załącznikami
  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
  • Wniosek można złożyć w formie elektronicznej
   
Sposób załatwienia sprawy: Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatrując go podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika Urzędu Gminy i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Jeżeli przesłany pocztą wniosek jest niepoprawny, organ gminy wzywa niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
   
Opłaty:

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

   
Czas załatwienia sprawy: Tryb ustawowy przewiduje, iż organ gminy, przekształcony wniosek przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
   
Tryb odwoławczy: Od czynności organu gminy związanych z przyjęciem wniosku polegających na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG. Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648)
Ustawa
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Zarejestruj działalność gospodarczą w CEIDG
   
Formularze tradycyjne: CEIDG-RD_v6.2.pdf
CEIDG-RB_v6.3.pdf
CEIDG-MW_v6.3.pdf
CEIDG-SC_v6.3.pdf
CEIDG-POPR_v6.2.pdf
CEIDG-1_v_3.0_14122023.pdf
CEIDG-ZS_3.0.pdf
CEIDG-PN_3.0.pdf
   
Dokumenty dodatkowe: Instrukcja_wypelniania_wniosku_CEIDG-1_stycz24_.pdf
   
Usługi powiązane: