Nazwa usługi: Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 727, 58 66 88 729, 58 66 88 730
fax. 58 66 88 767
półpiętro, pokój nr 60.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00, sobota: 8:00 - 14:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony formularz elektroniczny.
   
Sposób załatwienia sprawy: Wydanie zaświadczenia.
   
Opłaty:

17 zł. Opłatę skarbową należy przelać na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr konta 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065. W tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Zwolnione z opłat skarbowych są zaświadczenia wydawane celem złożenia wniosku o rekompensatę za mienie zabużańskie, a także w celu przedłożenia m.in. w Wydziale Spraw Społecznych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej itp.

Płatność (17.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Do 7 dni od daty złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
Ustawa
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1290)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: