Nazwa usługi: Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 757, 58 66 88 745
fax. 58 66 88 923
Sala Obsługi Mieszkańców, stanowisko nr 9.
poniedziałek - piątek: 7:00 - 18:00, sobota: 8:00 - 14:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadane uprawnienia
  • dowód wpłaty lub oryginał przelewu.
   
Sposób załatwienia sprawy: Zaświadczenie potwierdzające posiadane uprawnienia można odebrać osobiście przy stanowisku nr 9 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
   
Opłaty:

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
Opłatę skarbową, należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego: NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 - Urząd Miasta Gdyni.
W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, jaka to jest opłata, sprawę, w której wnoszona jest opłata, imię i nazwisko.
Dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

informacja, jaka to jest opłata; sprawa, w której wnoszona jest opłata; imię i nazwisko (17.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: 7 dni.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Ustawa
ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: