Nazwa usługi: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-743, 58-66-88-744, 58-66-88-745, 58-66-88-746, 58-66-88-747
fax. 58 66 88 923
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia Sala obsługi mieszkańców - stanowisko 9
poniedziałek - piątek: 7:00 - 18:00, sobota: 8:00 - 14:00

   
Wymagane dokumenty:
     
  Sposób załatwienia sprawy: po weryfikacji dokumentów starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
  zaświadczenie o wpisie odbiera się osobiście przy stanowisku nr 9
     
  Opłaty:

  500 zł. - opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
  17 zł. - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

  Nr konta: 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 PKO Bank Polski S.A. w Gdyni -500 zł.
  73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 – PKO Bank Polski S.A. w Gdyni -17zł
  Tytuł wpłaty: w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
  • informację, jaka to jest opłata
  • dane przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis

  Płatność (500.00 zł.)

     
  Czas załatwienia sprawy: W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
     
  Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
  - odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
     
  Podstawa prawna: Ustawa
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.)
  Rozporządzenie
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 995 z późn. zm.)
  Rozporządzenie
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019)
  Ustawa
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
  Rozporządzenie
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 31)
  Rozporządzenie
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.)
     
  Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
     
  Formularz elektroniczny:
     
  Formularze tradycyjne: Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.pdf
     
  Dokumenty dodatkowe:
     
  Usługi powiązane: