Nazwa usługi: Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i nadzoru nad działalnością stowarzyszeń
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 703
fax. 58 66 88 702
II piętro, pokój nr 223.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Wniosek składa przedstawiciel stowarzyszenia lub zarząd. Jeżeli wniosek składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
  • regulamin działalności;
  • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
  • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia wpis organizacji do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Po weryfikacji dokumentów organ nadzoru informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
Pismo można odebrać osobiście w pokoju 223 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:
1) wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego
2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
   
Podstawa prawna: Ustawa
prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r., poz. 1393, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016r., poz. 644)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: wniosek 2016.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: