Nazwa usługi: Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych
ulica 3 maja 27/31
81-364 Gdynia
tel. 58 66 23 678
fax.

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Wniosek składa przedstawiciel stowarzyszenia lub zarząd. Jeżeli wniosek składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
  • regulamin działalności;
  • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
  • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia wpis organizacji do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Po weryfikacji dokumentów organ nadzoru informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
Pismo zostanie doręczone za pośrednictwem poczty.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:
1) wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego
2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
   
Podstawa prawna: Ustawa
prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek 2016.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: