Nazwa usługi: Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielne stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 706
fax. 58 66 88 702
II piętro, pokój nr 223.
poniedziałek - piatek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony formularz elektroniczny
  • dowód wniesienia opłaty.
   
Sposób załatwienia sprawy:
   
Opłaty:

17 zł

Płatność (17.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Zaświadczenia do 7 dni od daty złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622)
Inne
Uchwała nr XX/499/2008r. Rady Miasta Gdyni z 28.05.2008r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Gdynia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 56 poz. 1599 z 2008r z późn.zm.).
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
Inne
Uchwała nr III/65/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 18.12.2002 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 5 poz. 51 z 2003r. ze zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: