Nazwa usługi: Odpis z aktu stanu cywilnego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat do spraw Archiwum USC
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 117, 58 66 88 119
fax. 58 66 88 124
parter, pokój nr 25.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • - wypełniony formularz elektroniczny
  • - dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (skan)
  • - pełnomocnictwo
  • - dokumenty stwierdzające uprawnienie do otrzymania odpisu w przypadku ubiegania się o dokument osoby, która posiada interes prawny
  • Kopie wymaganych dokumentów należy zeskanować i dołączyć do wniosku, natomiast oryginały należy wysłać pocztą lub przedłożyć do wglądu przy osobistym odbiorze.
   
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa:
- 22,00 zł - odpis skrócony
- 22,00 zł - odpis skrócony wielojęzyczny
- 33,00 zł - odpis zupełny

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 25.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Opłata skarbowa za wydanie odpisów z aktu stanu cywylnego (22.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydania odpisu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   
Podstawa prawna: Inne
Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. Nr 166, poz. 1735)
Ustawa
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
Ustawa
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)
Ustawa
Ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 1.wniosek tradycyjny o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: