Nazwa usługi: Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektoniczno - Budowlany
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 400
fax. 58 66 88 402
Referat Zagospodarowania Przestrzennego III piętro, pokój nr 325, tel. 58 66 88 430, 58 66 88 412, 58 66 88 413 III piętro, pokój nr 323, tel. 58 66 88 416, 58 66 88 425, 58 66 88 426
poniedziałek: 13:00 - 16:00, środa: 8:00 - 11:00

   
Wymagane dokumenty:
  • oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji,
  • zgoda strony, na rzecz której została wydana decyzja , na przeniesienie
  • w przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art. 32 i 33 kpa), należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł)
  • Wypełniony wniosek
   
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Interesant otrzymuje decyzję rozstrzygającą w sprawie
   
Opłaty:

56 zł od wydania decyzji. Podstawa prawna: ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007, nr 187, poz. 1330).
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO BP S.A.
nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065.
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać: informację, ze jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się od opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego (wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - w przypadku nie dokonania czynności urzędowej.

Proszę podać informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata (56.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
   
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Wydziału - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
- Art. 63 ust. 5
- Art. 64
Ustawa
Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
- Art. 104
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: przeniesienie w.z..doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: