Nazwa usługi: Przeniesienie pozwolenia na budowę
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektoniczno - Budowlany
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 400
fax. 58 66 88 402
Pierwszy Referat Architektury III piętro, pokój nr 321, tel. 58 66 88 408, 58 66 82 407, 58 66 82 405 Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych) III piętro, pokój nr 320, tel. 58 66 88 405, 58 66 88 406, 58 66 88 403 Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły Drugi Referat Architektury IV piętro, pokój nr 418, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404 IV piętro, pokój nr 423, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414 Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno - Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne, Trzeci Referat Architektury III piętro, pokój nr 324, tel. 58 66 88 422, 58 66 88 427, 58 66 88 431, 58 66 88 433, 58 66 82 408 III piętro, pokój nr 322, tel. 58 66 88 415, 58 66 88 432 Dzielnice: Orłowo, Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa
poniedziałek: 13:00 - 16:00, środa: 8:00 - 11:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji,
  • zgoda inwestora, na rzecz którego była wydana dotychczasowa decyzja , na przeniesienie
  • w przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art. 32 i 33 kpa), należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł)
   
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Interesant otrzymuje decyzję rozstrzygającą w sprawie
   
Opłaty:

90zł od wydania decyzji.
Podstawa prawna: ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007, nr 187, poz. 1330).
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO BP S.A.
nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065.
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać: informację, ze jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się od opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego (wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - w przypadku nie dokonania czynności urzędowej.

Płatność (90.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
   
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: Wojewoda Pomorski za pośrednictwem organu I instancji - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
- Art. 40 ust. 1
- Art. 81 ust. 1
- Art. 81 ust. 2
- Art. 82 ust. 2
Ustawa
Ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)
- Art. 92
Ustawa
Ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
- Art. 104
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
   
Formularze tradycyjne: WNIOSEK O PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ .doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: