Nazwa usługi: Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektoniczno - Budowlany
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 400
fax. 58 66 88 402
Pierwszy Referat Architektury III piętro, pokój nr 321, tel. 58 66 88 408, 58 66 82 407, 58 66 82 405 Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych) III piętro, pokój nr 320, tel. 58 66 88 405, 58 66 88 406, 58 66 88 403 Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły Drugi Referat Architektury IV piętro, pokój nr 418, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404 IV piętro, pokój nr 423, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414 Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno - Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne, Trzeci Referat Architektury III piętro, pokój nr 324, tel. 58 66 88 422, 58 66 88 427, 58 66 88 431, 58 66 88 433, 58 66 82 408 III piętro, pokój nr 322, tel. 58 66 88 415, 58 66 88 432 Dzielnice: Orłowo, Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa
poniedziałek: 13:00 - 16:00, środa: 8:00 - 11:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wypełniony formularz elektroniczny
  • 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • decyzja o warunkach zabudowy (przy braku planu miejscowego)
  • pozwolenie konserwatora zabytków (w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków)
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku pozwoleń na budowę inwestycji mających wpływ na środowisko)
  • w przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł)
   
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Interesant otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania,ew. także postanowienie w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, a następnie decyzję rozstrzygającą w sprawie.
   
Opłaty:

1. Zatwierdzenie projektu budowlanego 47 zł.
2. Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń związanych z obiektem budowlanym:
1) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł (nie więcej niż 539 zł),
2) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł,
3) innego budynku 48 zł,
4) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł,
5) budowli związanych z produkcją rolną 112 zł,
6) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, cieplnych,
telekomunikacyjnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 2143 zł,
7) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, cieplnych o długości do 1 km 105 zł,
8) innych budowli 155 zł,
9) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł.
3. Pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót 50% stawek określonych w pkt 1-9.
4. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł.
Podstawa prawna: ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z póź. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007, nr 187, poz. 1330).
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO BP S.A.
nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065.
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać: informację, ze jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się od opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego (wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - w przypadku nie dokonania czynności urzędowej.

Płatność (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 35 ust. 6 ustawy Prawo budowlane.
   
Tryb odwoławczy: Wojewoda Pomorski za pośrednictwem organu I instancji - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
- Art. 28
- Art. 34 ust. 4
- Art. 36
- Art. 81 ust. 1 pkt 2
- Art. 82 ust. 2
Ustawa
ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.)
- Art. 92
Ustawa
ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
- Art. 104
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 100295_fileot.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: