Nazwa usługi: Zgłoszenie robót budowlanych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektoniczno - Budowlany
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 400
fax. 58 66 88 402
Pierwszy Referat Architektury III piętro, pokój nr 321, tel. 58 66 88 408, 58 66 82 407, 58 66 82 405 Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych) III piętro, pokój nr 320, tel. 58 66 88 405, 58 66 88 406, 58 66 88 403 Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły Drugi Referat Architektury IV piętro, pokój nr 418, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404 IV piętro, pokój nr 423, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414 Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno - Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne, Trzeci Referat Architektury III piętro, pokój nr 324, tel. 58 66 88 422, 58 66 88 427, 58 66 88 431, 58 66 88 433, 58 66 82 408 III piętro, pokój nr 322, tel. 58 66 88 415, 58 66 88 432 Dzielnice: Orłowo, Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa
poniedziałek: 13:00 - 16:00, sroda: 8:00 - 11:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony formularz elektroniczny
  • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • W zależności od potrzeb szkice lub rysunki (w zakresie dostosowanym do skali zamierzenia)
  • Pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:
  • a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 (instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych), pkt 23 (przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych - z zastrzeżeniem art. 29a) i pkt 30 (stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m³), oraz
  • b) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e (mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii);
  • Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 (podbudowa słupowa dla telekomunikacyjnych linii kablowych) i pkt 28 (obiekty małej architektury w miejscach publicznych);
  • Decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu miejscowego – gdy zamierzenie powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu lub zmianę sposobu użytkowania), - pozwolenie konserwatora zabytków (w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków).
  • W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
   
Sposób załatwienia sprawy: 1. Dokonanie zgłoszenia co najmniej na 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych,. ewentualne postanowienie zobowiązujące do usunięcia braków w załączonej do zgłoszenia dokumentacji.


2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw.

3. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w w/w terminie.

4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
   
Opłaty:

1. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - 1 zł za każdy m² niemieszkalnej powierzchni użytkowej - nie więcej niż 539 zł.

2. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
1) o długości powyżej 1 kilometra - 2143 zł.
2) o długości do 1 kilometra - 105 zł - od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.

3. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - 50% stawki określonej w ust. 9a części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

   
Czas załatwienia sprawy: 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
   
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: w przypadku sprzeciwu organu I instancji Wojewoda Pomorski za pośrednictwem Wydziału.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
- Art. 30
- Art. 81 ust. 1 pkt 2
- Art. 82 ust. 2
Ustawa
Ustawa z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)
- Art. 38 ust. 1
- Art. 38 ust. 2
- Art. 92 ust. 1
- Art. 92 ust. 2
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
- Art. 104
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Zgłoszenie robót budowlanych
   
Formularze tradycyjne: zgłoszenie robót budowlanych-1.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: