Nazwa usługi: Zgłoszenie robót budowlanych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektoniczno - Budowlany
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 400
fax. 58 66 88 402
Pierwszy Referat Architektury
III piętro, pokój nr 321, tel. 58 66 88 408, 58 66 82 407, 58 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
III piętro, pokój nr 320, tel. 58 66 88 405, 58 66 88 406, 58 66 88 403
Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły

Drugi Referat Architektury
IV piętro, pokój nr 418, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404
IV piętro, pokój nr 423, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno - Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne,

Trzeci Referat Architektury
III piętro, pokój nr 324, tel. 58 66 88 422, 58 66 88 427, 58 66 88 431, 58 66 88 433, 58 66 82 408
III piętro, pokój nr 322, tel. 58 66 88 415, 58 66 88 432
Dzielnice: Orłowo, Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa
poniedziałek: 13:00 - 16:00, sroda: 8:00 - 11:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wypełniony formularz elektroniczny.
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • w zależności od potrzeb: szkice lub rysunki (w zakresie dostosowanym do skali zamierzenia) oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
  • decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu miejscowego – gdy zamierzenie powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu lub zmianę sposobu użytkowania
  • pozwolenie konserwatora zabytków (w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków)
  • w przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa), należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł)
   
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie zgłoszenia-30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych (ewentualny obowiązek uzupełnienie zgłoszenia po otrzymaniu postanowienia, nałożenie obowiązku przerywa bieg terminu 30 dni)
   
Opłaty:

Brak
Podstawa prawna: ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z póź. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007, nr 187, poz.1330).

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z ustawą Prawo budowlane
   
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: w przypadku sprzeciwu organu I instancji Wojewoda Pomorski za pośrednictwem Wydziału.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
- Art. 30
- Art. 81 ust. 1 pkt 2
- Art. 82 ust. 2
Ustawa
Ustawa z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)
- Art. 38 ust. 1
- Art. 38 ust. 2
- Art. 92 ust. 1
- Art. 92 ust. 2
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
- Art. 104
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: zgłoszenie robót budowlanych-1.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: