Nazwa usługi: Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektoniczno - Budowlany
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 400
fax. 58 66 88 402
Pierwszy Referat Architektury III piętro, pokój nr 321, tel. 58 66 88 408, 58 66 82 407, 58 66 82 405 Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych) III piętro, pokój nr 320, tel. 58 66 88 405, 58 66 88 406, 58 66 88 403 Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły Drugi Referat Architektury IV piętro, pokój nr 418, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404 IV piętro, pokój nr 423, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414 Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno - Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne, Trzeci Referat Architektury III piętro, pokój nr 324, tel. 58 66 88 422, 58 66 88 427, 58 66 88 431, 58 66 88 433, 58 66 82 408 III piętro, pokój nr 322, tel. 58 66 88 415, 58 66 88 432 Dzielnice: Orłowo, Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa
poniedziałek: 13:00 - 16:00, środa: 8:00 - 11:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek
  • charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy (ewentualna zgoda sąsiada na zbliżenie się projektowanej zabudowy do wspólnej granicy – w przypadku, gdy wniosek tego dotyczy)
  • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
  • propozycje rozwiązań zamiennych
  • pozytywna opinia: wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską
  • w zależności od potrzeb – pozytywna opinia innych zainteresowanych organów
  • w przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł)
   
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Interesant otrzymuje kopię wniosku przesłanego przez organ do właściwego ministra, a następnie (na podstawie uzyskanego upoważnienia od ministra) postanowienie rozstrzygające w sprawie.

Złożenie wniosku może nastąpić przed wystąpieniem inwestora o pozwolenie na budowę odstępstwo nie może powodować :zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia;ograniczenia dostępności osób niepełnosprawnych;pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych;pogorszenie stanu środowiska
   
Opłaty:

17,00 zł w przypadku upoważnienia udzielonego osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy podstawa prawna:
ustawa z dn.16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2014, poz. 1628 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007,nr 187 poz. 1330).
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO BP S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065.
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.

Płatność (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
   
Tryb odwoławczy: Tylko w przypadku zażalenia strony postępowania na postanowienie wydane na podstawie upoważnienia ministra – Wojewoda Pomorski za pośrednictwem organu I instancji w postępowaniu odwoławczym od decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
- Art. 9
Ustawa
ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
- Art. 123
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek o odstępstwo.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: