Nazwa usługi: Podział nieruchomości
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 858, 58 66 88 855
fax. 58 66 88 857
III piętro, pokój nr 305.
poniedziałek - piatek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości
  • wstępny projekt podziału nieruchomości
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli była wydana
  • rzuty poszczególnych kondygnacji budynku, jeżeli podział nieruchomości powoduje także podział budynku.
  • w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy załączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia podział nieruchomości.
Przekazanie przez Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej do Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni dokumentów celem uzyskania opinii o zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego (w szczególnych przypadkach co do niesprzeczności podziału z przepisami odrębnymi albo zgodnością z decyzją o warunkach zabudowy).
Dostarczenie przez wnioskodawcę do Referatu Geodezji i Ewidencji Adresowej (po otrzymaniu ww. opinii) następujących dokumentów potwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gdyni:
projektów podziału nieruchomości,
protokołu z przyjęcia granic nieruchomości,
wykazu synchronizacyjnego, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
Wniosek o podział nieruchomości powinni podpisać wszyscy właściciele lub użytkownicy wieczyści.
Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 305 (III piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00; tel. 58 66-88-858, 58 66-88-855.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: W terminie 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów.
   
Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. poz. 121 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o podział nieruchomości.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: