Nazwa usługi: Rozgraniczanie nieruchomości
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 858, 58 66 88 855
fax. 58 66 88 857
III piętro, pokój nr 305.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  • operat techniczny z rozgraniczenia przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ODGK Urzędu Miasta Gdyni
  • dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia rozgraniczenie nieruchomości.
1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnienie geodety do przeprowadzenia rozgraniczenia.
2. Dokonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z obowiązującymi przepisami.
3. Przyjęcie dokumentacji technicznej do zasobu geodezyjno-kartograficznego w Gdyni.
4. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd.

Rozgraniczenia nieruchomości nie dokonuje się w przypadku, gdy: przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne ustalone uprzednio, mogą być wznowione, na podstawie dokumentów pozwalających na określenie ich pierwotnego położenia.
W przypadku sporu co do położenia znaków granicznych, sprawę rozstrzyga sąd.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa 10 zł.

   
Czas załatwienia sprawy: Zależny od terminu wykonania operatu technicznego przez geodetę i przyjęcia go do zasobu geodezyjno - kartograficznego.
   
Tryb odwoławczy: Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w sprawie rozgraniczenia, przekazania sprawy sądowi.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek rozgraniczenie nowy_RODO.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: