Nazwa usługi: Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Katastru Nieruchomości
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 535
fax. 58 66 88 857
III piętro, pokój nr 315 - obsługa interesantów: udzielanie informacji, wydawanie dokumentów do celów informacyjnych i prawnych;
III piętro, pokój nr 315 - wydawanie zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości na terenie m. Gdyni, wydawanie dokumentów do celów informacyjnych i prawnych instytucjom;
wydawanie zaświadczeń (pokój nr 301) poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu/kopii mapy ewidencyjnej
  • upoważnienie/pełnomocnictwo (w przypadku osób prawnych oraz nie działających osobiście)
  • dokument tożsamości do wglądu, kserokopia dokumentu tożsamości (dla wniosków przesłanych pocztą)
  • dokument potwierdzający interes prawny gdy wnioskodawca nie jest właścicielem.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów.
Wyrysy i wypisy wydawane są na żądanie właścicieli, władających oraz osób, które wykażą swój interes prawny.
Wypis do celów prawnych i wypis z wyrysem do celów prawnych na działki będące własnością osób prawnych zamawia się przez złożenie wniosku drogą pocztową (odbiór dokumentów w pokoju 301).
   
Opłaty:

Wypis i wyrys z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 150,00zł (dokument drukowany), 140,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 50,00zł (dokument drukowany), 40,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w ramach jednej jednostki rejestrowej – 30,00zł (dokument drukowany), 24,00zł (dokument elektroniczny)

Wyrys z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 110,00zł (dokument drukowany), 105,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z rejestru budynków albo lokali w ramach jednej jednostki rejestrowej budynków lub lokali – 30,00zł (dokument drukowany), 25,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z kartoteki budynków albo lokali w ramach pozycji kartoteki budynków lub lokali – 20,00zł (dokument drukowany), 15,00zł (dokument elektroniczny)

Kopia mapy ewidencyjnej:
- format A4 – 10,50zł
- format A3 – 17,50zł
- format A2 – 28,00zł
- format A1 – 42,00zł
- format A0 – 70,00zł

Wniosek o wydanie decyzji opłata skarbowa - 10 zł.

Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów opłata skarbowa - 17 zł.

Pełnomocnictwo opłata skarbowa - 17 zł.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Wydanie dokumentu następuje po dokonaniu opłaty w oddziale PKO Bank Polski S.A. w sali 27 (parter).lub przelewu na konto na podstawie otrzymanej informacji o opłacie za wykonanie wypisów i wyrysów, kopii mapy ewidencyjnej.

   
Czas załatwienia sprawy: Wypis z wyrysem do celów prawnych 7 - 14 dni.
Dokumenty do celów informacyjnych niezwłocznie.
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: wysyłka pocztą tradycyjną, osobiście w siedzibie urzędu.
   
Tryb odwoławczy: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Pomorski Urząd Wojewódzki
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r., Nr 38, poz. 454)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004r., Nr 37, poz. 333)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1628, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO.xls
WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.xls
   
Usługi powiązane: