Nazwa usługi: Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Katastru Nieruchomości
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 535
fax. 58 66 88 857
III piętro, pokój nr 315 - obsługa interesantów: udzielanie informacji, wydawanie dokumentów do celów informacyjnych i prawnych; III piętro, pokój nr 315 - wydawanie zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości na terenie m. Gdyni, wydawanie dokumentów do celów informacyjnych i prawnych instytucjom;
wydawanie zaświadczeń (pokój nr 301) poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu/kopii mapy ewidencyjnej
  • upoważnienie/pełnomocnictwo (w przypadku osób prawnych oraz nie działających osobiście)
  • dokument tożsamości do wglądu, kserokopia dokumentu tożsamości (dla wniosków przesłanych pocztą)
  • dokument potwierdzający interes prawny gdy wnioskodawca nie jest właścicielem.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów.
Wyrysy i wypisy wydawane są na żądanie właścicieli, władających oraz osób, które wykażą swój interes prawny.
Wypis do celów prawnych i wypis z wyrysem do celów prawnych na działki będące własnością osób prawnych zamawia się przez złożenie wniosku drogą pocztową (odbiór dokumentów w pokoju 301).
   
Opłaty:

Opłaty za dokumenty należy dokonać po otrzymaniu od pracownika Urzędu dokumentu obliczenia opłaty (DOO)
przelewem na konto na podstawie otrzymanej informacji o opłacie za wykonanie wypisów i wyrysów , kopii mapy ewidencyjnej.
Nr konta: 94 1440 1026 0000 0000 0033 5018
Pełnomocnictwo opłata skarbowa - 17 zł.
Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów opłata skarbowa - 17 zł.
Opłaty skarbowe w oddziale PKO Bank Polski S.A. w sali 27 (parter) lub przelewu na konto na podstawie otrzymanej informacji o opłacie.
Nr konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Wypis i wyrys z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 150,00zł (dokument drukowany), 140,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 50,00zł (dokument drukowany), 40,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w ramach jednej jednostki rejestrowej – 30,00zł (dokument drukowany), 24,00zł (dokument elektroniczny)

Wyrys z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 110,00zł (dokument drukowany), 105,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z rejestru budynków albo lokali w ramach jednej jednostki rejestrowej budynków lub lokali – 30,00zł (dokument drukowany), 25,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z kartoteki budynków albo lokali w ramach pozycji kartoteki budynków lub lokali – 20,00zł (dokument drukowany), 15,00zł (dokument elektroniczny)

- uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchmości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu (stawka podstawowa 15,0 zł za działkę ewidencyjną);

Kopia mapy ewidencyjnej:
- format A4 – 11,10zł
- format A3 – 18,40zł
- format A2 – 29,50zł
- format A1 – 44,30zł
- format A0 – 73,80zł

   
Czas załatwienia sprawy: - wypis z wyrysem do celów prawnych 7 - 14 dni;

- dokumenty do celów informacyjnych - niezwłocznie;

- zaświadczenie 3 - 7 dni;
   
Tryb odwoławczy: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Pomorski Urząd Wojewódzki
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 782 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO.xls
WNIOSEK_O_WYDANIE_WYPISU_I_WYRYSU_Z_EWIDENCJI_GRUNTOW_I_BUDYNKOW .xls
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: