Nazwa usługi: Zmiana danych ewidencji gruntów i budynków
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Katastru Nieruchomości
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 535
fax. 58 66 88 857

   
Wymagane dokumenty:
  • Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
  • oryginały dokumentów stanowiących podstawę zmiany.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.
Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków składa się w przypadkach niezgodności pomiędzy ewidencją gruntów, a stanem faktycznym: zmiany właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego (wniosek właściciela, oryginał zawiadomienia z Ksiąg Wieczystych lub aktualny odpis z Ksiąg Wieczystych).
Uaktualnienie adresu zamieszkania/do korespondencji, nr PESEL, nr REGON (wniosek właściciela).
Osoby figurujące w ewidencji gruntów i budynków stosownie do art. 22, ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) zobowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 315 (III piętro) w godz. 8:00-14:30
Wprowadzenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.
Zawiadomienie właściciela/władającego o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia do Referatu Katastru Nieruchomości.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: zgłoszenie zmian danych EGiB.23.01.2019.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: