Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Dowodów Osobistych
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 85 626-26-26
fax. 58 66 88 924
Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko nr 12.
poniedziałek - piątek: 7:00-18:00, sobota: 8:00-14:00

   
Wymagane dokumenty:
  • -Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia
  • -Dowód uiszczenia opłaty
  • - Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem , potwierdzający tożsamość ( do wglądu)
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych Urzędu Miasta w Gdyni w formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenie można również odebrać osobiście na stanowisku 12 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
   
Opłaty:

- opłata skarbowa 17 zł od zaświadczenia,
- opłata skarbowa 5 zł (od każdej pełnej lub zaczętej stronicy) za poświadczenie zgodności kserokopii z akt dowodów osobistych.

Opłaty skarbowe płatne w kasach urzędu lub przelewem na następujący rachunek
Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A .w Gdyni Nr: 73 1440 1026 6153 0410 0000
0065 z dopiskiem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z akt dowodów
osobistych.
Fakt nie wydania przez organ administracji publicznej zaświadczenia , od którego uiszczono opłatę skarbową , stanowi podstawę żądania jej zwrotu .Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej , jej zwrot następował będzie na wniosek zainteresowanego

opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych (17.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Do 7 dni od daty złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. Nr 23 poz. 217)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 183 poz. 1330)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia (1).doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: