Nazwa usługi: Dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych i przyłączenia do kanalizacji miejskiej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ekorozwoju
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 527-33-00, 58 527-33-04, 58 527-33-06
fax.
pokój nr 515. Adres do korespondencji: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek
  • kosztorys planowanej inwestycji ze wskazaniem długości bieżącej planowanego przykanalika mierzonego od miejsca łączącego go z siecią kanalizacyjną do ściany budynku
  • oryginał lub potwierdzona za zgodność kserokopia oryginału dokumentacji wydana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, określające warunki przyłączenia nieruchomości do sieci
  • pełnomocnictwo, uchwała organu lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie dotacji (w przypadku, gdy wniosek skladany jest przez pełnomocnika lub jednostki organizacyjnej)
   
Sposób załatwienia sprawy: Dofinansowanie inwestycji przysługuje w wysokości 100% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 3 000 zł w przypadku grawitacyjnego odprowadzania ścieków oraz 5 000 zł w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ściekówi konieczności zastosowania pompy.

Przez koszty kwalifikowane rozumie się koszty faktycznie poniesione przez Dotowanego w okresie od podpisania umowy o udzielenie dotacji do daty zakończenia inwestycji określonej w umowie o udzielenie dotacji.
Kosztem kwalifikowanym inwestycji jest koszt:
1) wykonania prac ziemnych niezbędnych do realizacji inwestycji,
2) zakupu, dostawy i montażu części składowych przykanalika,
3) zakupu, dostawy i montażu studzienek rewizyjnych, o ile ich wykonanie jest konieczne,
4) zakupu, dostawy i montażu pompy, o ile jej wykonanie jest konieczne,
5) wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyłącza.

W przypadku gdy inwestycja zostanie wykonana siłami własnymi do określenia wartości dotacji przyjmuje się, że koszt wykonania 1 m przyłącza stanowi równowartość:
1) 150 złotych, w przypadku wykonania przykanalika,
2) 200 złotych, w przypadku wykonania przykanalika wraz z zastosowaniem studni rewizyjnych,
3) 250 złotych, w przypadku wykonania przykanalika wraz z zastosowaniem pompy. W przypadku określenia kosztu wykonania inwestycji na zasadach opisanych w pkt 1 lub 2 zdania poprzedniego dotacja nie może przekroczyć 3 000 zł, a w przypadku pkt 3 - kwoty 5 000 zł.

Maksymalna wysokość przysługującej dotacji zostanie ustalona na podstawie złożonego kosztorysu.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy podpisać umowę z gminą, w której zostanie określony zakres inwestycji i maksymalny poziom dofinansowania.
   
Opłaty:

Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne.

   
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)
- Art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a pkt 5, pkt 8
Inne
Uchwała Nr LV/1686/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023 roku, poz. 4210)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: WNIOSEK kanaliza_2024.pdf
WNIOSEK_KANALIZA_ROZLICZENIE_2024.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: