Nazwa usługi: Dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych i przyłączenia do kanalizacji miejskiej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ekorozwoju
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 480, 58 66 88 476
fax. 58 66 88 470
pokój nr 515. Adres do korespondencji: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • kopia oświadczenia o odbiorze technicznym przyłącza do sieci wydaną przez właściciela sieci kanalizacyjnej
  • kopia geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyłącza
  • rachunki lub faktury VAT potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów zakupu studni kanalizacyjnej lub pompy, jeżeli zostały poniesione
   
Sposób załatwienia sprawy: Wysokość dofinansowania:
* jednorazowa dotacja w wysokości iloczynu kwoty 100 zł za każdy metr bieżący wykonanego przykanalika (rozumianego jako instalacja zewnętrzna od miejsca włączenia w ulicy do ściany budynku),
* jednorazowa dotacja w wysokości 70% kosztów zakupu studni kanalizacyjnej lub pompy, w przypadku gdy inwestycja wymaga instalacji takiego urządzenia
Do dofinansowania kwalifikowane są inwestycje zrealizowane po 21 grudnia 2010 r.
   
Opłaty:

Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne.

   
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. Po wyczerpaniu środków w danym roku wnioski nie będą przyjmowane.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
Inne
Uchwała Nr XI/215/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., Nr 14/2011, poz. 2903)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek_kanalizacja-2020.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: