Nazwa usługi: Wydanie zgody na posiadanie psów należących do ras uznanych za agresywne
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ekorozwoju
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 527-33-00, 58 527-33-05, 58 527-33-06
fax.
pokój nr 515. Adres do korespondencji: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymania psa.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wynosi 82 zł.
Nr konta bankowego Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 10 26 6153 0410 0000 0065

Opłata za wydanie zgody na posiadanie psów należących do ras uznanych za agresywne (82.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Załatwienie sprawy następuje w terminie do 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm.)
- Art. 10
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 68951_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: