Nazwa usługi: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ekorozwoju
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 527-33-00 , 58 527-33-05, 58 527-33-04
fax.

   
Wymagane dokumenty:
 • 1. Dowód własności;
 • 2. Wniosek o rejestrację;
 • 3. Dokumenty potwierdzające informację o właścicielu i współwłaścicielach;
 • 4. Dokument o rejestracji jednostki pływającym w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeśli wcześniej była zarejestrowana;
 • 5. Dokument o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany;
 • 6. Dokument o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,
 • 7. Dokument o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,
 • 8. Dokument o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,
 • 9. Dokument o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
 • 10. Dokument o roku budowy i producencie jednostki pływającej,
 • 11. Dokument o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,
 • 12. Dokument o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
 • 13. Dokument o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
 • 14. Dowód wniesienia opłaty
 • 15. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną),
 • 16. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona. Powyższego nie stosuje się do składania deklaracja zgodności CE.
   
Sposób załatwienia sprawy: Dokument rejestracyjny jachtów i innych jednostek pływających odbiera się w pokoju nr 515 przy ul. 10 Lutego 24".

Dokumentów rejestracyjnych NIE wysyłamy.
   
Opłaty:

80 zł - opłata za rejestracje i wydanie dokumentu rejestracyjnego

80 zł - zmiana danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego

80 zł - wydanie duplikatu dokumentu rejestracyjnego

15 zł - za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej o długości do 24 m. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu


Numer rachunku bankowego, na które należy dokonać opłat za złożenie wniosku o rejestrację / zmianę danych / wydanie wtórnika (w tytule przelewu: opłata za rejestrację jednostki pływającej, imię i nazwisko/ nazwa firmy):

44 1440 1026 0000 0000 0033 5045

Numer rachunku bankowego, na które należy dokonać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w tytule przelewu: opłata za pełnomocnictwo do rejestracji jednostki pływającej, imię i nazwisko / nazwa firmy):

73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Płatność (17.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:
- Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych,
- Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 248)
Rozporządzenie
Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 763)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: REJA24
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o odpis - wyciąg.pdf
Zawiadomienie o zbyciu.pdf
Zawiadomienie o nabyciu.pdf
Wniosek o zmianę danych jednostki.pdf
Wniosek o wykreślenie z rejestru.pdf
Wniosek o wydanie wtórnika.pdf
Wniosek o rezerwację numeru.pdf
Wniosek o rejestrację jednostki pływającej.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: