Nazwa usługi: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ekorozwoju
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 668-84-80 , 58 668-84-82 , 58 668-84-88
fax. 58 66 88 470

   
Wymagane dokumenty:
 • 1. Dowód własności;
 • 2. Wniosek o rejestrację;
 • 3. Dokumenty potwierdzające informację o właścicielu i współwłaścicielach;
 • 4. Dokument o rejestracji jednostki pływającym w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeśli wcześniej była zarejestrowana;
 • 5. Dokument o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany;
 • 6. Dokument o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,
 • 7. Dokument o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,
 • 8. Dokument o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,
 • 9. Dokument o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
 • 10. Dokument o roku budowy i producencie jednostki pływającej,
 • 11. Dokument o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,
 • 12. Dokument o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
 • 13. Dokument o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
 • 14. Dowód wniesienia opłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o zarejestrowanie jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub kancelarii BIS przy ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO).

Dokument rejestracyjny jachtów i innych jednostek pływających odbiera się w pokoju nr 515 przy ul. 10 Lutego 24 lub otrzymuje korespondencyjnie.
   
Opłaty:

80 zł - opłata za rejestracje i wydanie dokumentu rejestracyjnego

80 zł - zmiana danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego

80 zł - wydanie duplikatu dokumentu rejestracyjnego

80 zł - wydanie odpisu lub wyciągu rejestru jachtów i innych jednostek pływających do 24 m

60 zł - rejestracja jednostki pływającej przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego wydanego przed 01.08.2020 r.

15 zł - za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m


Numer rachunku bankowego, na które należy dokonać opłat ( w tytule przelewu: opłata za rejestrację jednostek pływających do dł. 24 m., imię i nazwisko/ nazwa firmy):

44 1440 1026 0000 0000 0033 5045

Płatność (17.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni, gdy wniosek jest kompletny
   
Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od jej otrzymania, za pośrednictwem kancelarii ogólnej tut. Urzędu.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 248)
Rozporządzenie
Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 763)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: REJA24
   
Formularze tradycyjne: Zawiadomienie o zbyciu.pdf
Zawiadomienie o nabyciu.pdf
Wniosek o zmianę danych jednostki.pdf
Wniosek o wykreślenie z rejestru.pdf
Wniosek o wydanie wtórnika.pdf
Wniosek o rezerwację numeru.pdf
Wniosek o rejestrację jednostki.pdf
Wniosek o odpis - wyciąg(1).pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: