Nazwa usługi: Udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu ustawienia pojemników do selektywnego zbierania odpadów lub/i w celu realizacji osłony śmietnikowej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Administrowania Gruntami
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 500
fax. 58 66 88 502
pokój nr 334.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udostępnienie części nieruchomości gminnej
  • mapka do celów informacyjnych nieruchomości gminnej (do nabycia w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój nr 306) z zaznaczoną lokalizacją miejsca gromadzenia odpadów lub lokalizacją osłony śmietnikowej spełniającą odległości określone w § 23 ust. 1 i ust. 4 warunków technicznych: min. 10 m od okien i drzwi
  • min. 3 m od granicy działki lub na granicy, jeśli styka się z podobną na działce sąsiedniej
  • max. 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku
  • rysunek osłony śmietnikowej (dla terenów objętych ochroną konserwatorską – osłony śmietnikowej zaakceptowanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków)
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu ustawienia pojemników do selektywnego zbierania odpadów lub w celu realizacji osłony śmietnikowej dla mieszkańców budynków wydzielonych po obrysie.
   
Opłaty:

Opłata roczna za 1m² terenu 2,44 zł płatna z góry jednorazowo (opłata podlega waloryzacji).
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł

   
Czas załatwienia sprawy: 40 dni od złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 69147_fileot.doc
69078_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: