Nazwa usługi: Udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu utwardzenia powierzchni dla ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców budynków wydzielonych po ich obrysie
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Administrowania Gruntami
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 500
fax. 58 66 88 502
pokój nr 334.

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o udostępnienie części nieruchomości gminnej
  • mapka do celów informacyjnych nieruchomości gminnej (do nabycia w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój nr 306) z zaznaczoną lokalizacją miejsca gromadzenia odpadów spełniającą następujące odległości określone w § 23 ust. 1 i ust. 4 warunków technicznych: min. 10 m od okien i drzwi
  • min. 3 m od granicy działki lub na granicy, jeśli styka się z podobnym na działce sąsiedniej
  • max. 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu utwardzenia powierzchni dla ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców budynków wydzielonych po ich obrysie.
   
Opłaty:

Opłata roczna za 1m² terenu 2,42 zł płatna z góry jednorazowo. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł.

   
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690)
Ustawa
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)
Ustawa
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 69471_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: