Nazwa usługi: Wydanie kopii dokumentacji osobowo-płacowej dla celów emerytalno-rentowych byłym pracownikom zlikwidowanych przedsiębiorstw i byłym pracownikom UMG
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Archiwum Urzędu
 al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 620 67 67, 58 620 38 24, 58 668 86 22
fax. 58 623 31 91
piwnica, pokój nr 031.
poniedziałek - piatek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek, który zawiera: dane osobowe, nazwę zakładu pracy i okres zatrudnienia
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie kopii dokumentacji osobowo-płacowej dla celów emerytalno-rentowych byłym pracownikom zlikwidowanych przeds. i byłym pracownikom UMG
   
Opłaty:

Zaświadczenia i odpisy nie podlegają opłacie skarbowej.

   
Czas załatwienia sprawy: 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Od wydawania zaświadczeń nie przysługuje tryb odwoławczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305, 357)
- Art. 97
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz. 282 z późn. zm.)
- par. 4
Ustawa
ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 357, 730)
- Art. 125
- Art. 125a
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wydanie kopii.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: