Lista spraw

Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia lub dokonanie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zezwolenie na usunięcie lub przesadzanie drzew lub krzewów

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na usunięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę lub przesadzenie drzew lub krzewów należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54(...

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
Nie rozpatruje się informacji dotyczących terenów zamkniętych - zakres kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgłoszenie nieruchomości lub zmian w posiadanych nieruchomościach dla celów podatku rolnego osób fizycznych

Po otrzymaniu informacji Prezydent Miasta Gdyni wyda decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego. Będzie tam określona wysokość podatku oraz terminy i wysokość rat w jakich należy podatek ten uiszczać.

W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwo...

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Zgłoszenia dokonuje ten, kto uzyskał zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

wyników