Lista spraw

Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:
1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszk...

Głosowanie korespondencyjne

Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się do 15 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy doręczany jest wnioskodawcy do rąk własnych za pisemnym pokwitowaniem odbioru.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w wyborach do organów stanowiącyc...

Głosowanie przez pełnomocnika

Rozpatrzenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa możliwe będzie po wpłynięciu zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa musi wpłynąć po uprzednim złożeniu wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
Wyborca obowiązany j...

Udostępnienie rejestru wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

- udzielenie informacji o danych osobowych zawartych w rejestrze wyborców
- w przypadku nieprawidłowości, po wniesieniu reklamacji ustnie do protokołu lub pisemnie – wydanie decyzji administracyjnej

Udostępnienie spisu wyborców

- udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie lub, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców
- w przypadku nieprawidłowości, po wniesieniu reklamacji u...

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców miasta Gdyni

1) wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy

2) poprzez stałe zamieszkanie należy rozumi...

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zaświadczenie mogą otrzymać osoby wpisane do rejestru lub spisu wyborców miasta Gdyni.
Zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy).
Zaświadc...