Lista spraw

Dopisanie do rejestru wyborców na wniosek wyborcy

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:
1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszk...

Dopisanie do spisu wyborców

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

1.właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszk...

Głosowanie przez pełnomocnika

Rozpatrzenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa możliwe będzie po wpłynięciu zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa musi wpłynąć po uprzednim złożeniu wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
Wyborca obowiązany j...

Udostępnienie rejestru wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

- udzielenie informacji o danych osobowych zawartych w rejestrze wyborców
- w przypadku nieprawidłowości, po wniesieniu reklamacji ustnie do protokołu lub pisemnie – wydanie decyzji administracyjnej

Udostępnienie spisu wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców

- udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie lub, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców
- w przypadku nieprawidłowości, po wniesieniu reklamacji u...

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców miasta Gdyni

1) wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy

2) poprzez stałe zamieszkanie należy rozumi...

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zaświadczenie mogą otrzymać osoby wpisane do rejestru lub spisu wyborców miasta Gdyni.
Zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy).
Zaświadc...