Lista spraw

Wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu żłobka/klubu dziecięcego z Rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni

1. Złożenie wniosku o wykreślenie z Rejestru.
2. Wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu żłobka z Rejestru.

Wydanie decyzji o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Decyzję przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydaje się na okres 90 dni od dnia złożenia wniosku.
1. Złożenie wniosku.
2. Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego MOPS wywiadu środowiskowego stwierdza...

Wydanie zaświadczenia o dokonanych zmianach we wpisie do Rejestru żłobka/klubu dziecięcego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni

Złożenie informacji o zmianach danych zawartych w Rejestrze żłobka/klubu dziecięcego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Wydanie zaświadczenia o wpisaniu żłobka/klubu dziecięcego do Rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
2. Dokonanie opłaty za wpis do rejestru.
3. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu żłobka/klubu dziecięcego do Rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni.