Najpopularniejsze usługi

Sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę

Koszty wyceny nieruchomości oraz koszty opłaty notarialnej i wpisu do księgi wieczystej ponosi wnioskodawca.
Uchwała Rady Miasta o wyrażeniu zgody na sprzedaż.
Wycena nieruchomości.
Zarządzenie Prezydenta Miasta o warunkach sprzedaży.
Umowa notarialna.

Zgłoszenie przez osobę uprawnioną wybranej formy komunikowania się zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się

1. Złożenie zgłoszenia lub osobiste powiadomienie o potrzebie pomocy w komunikowaniu się i wypełnienie zgłoszenia na miejscu
2. Elektroniczne złożenie zgłoszenia na w/w adres e-mail
3. Telefoniczne powiadomienie przez osobę przybraną, która została wska...

Obsługa jednostek wykonawstwa Geodezyjnego

- rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej
- wydanie dokumentów z zasobu geodezyjno - kartograficznego
- przyjęcie operatu powstałego w wyniku wykonania prac geodezyjnych do zasobu geodezyjno - kartograficznego
- aktualizacja numerycznej mapy zasadnicze...

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Przyjęcie wymeldowania z pobytu czasowego

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem

Zaświadczenie potwierdzające posiadane uprawnienia można odebrać osobiście przy stanowisku nr 9 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).

Zmiany umów najmu i użyczenia pomieszczeń użytkowych

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

- zgłoszenie, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub osobiście.
Oobsługa interesanta odbywa się według kolej...

Wydanie decyzji o wejściu do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Złożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Organ wydaje decyzję rozstrzygającą w sprawie.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.