Nazwa usługi: Najem/zmiana najemcy gruntu gminnego zabudowanego garażem
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 513, 58 66 88 512
fax. 58 66 88 502
pokój nr 428.

   
Wymagane dokumenty:
  • 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu gruntu gminnego zabudowanego garażem wraz z dokumentem potwierdzającym własność nakładów poniesionych na wybudowanie garażu:
  • • umowa cywilno-prawna nabycia sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym lub
  • • umowa nabycia w formie aktu notarialny lub stwierdzenie nabycia spadku
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia zawarcie umowy najmu/ zmianę najemcy gruntu gminnego zabudowanego garażem.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Około 1 miesiąca.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 24.06.1994 o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903)
Inne
Akty prawa miejscowego.
Ustawa
Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)
Inne
Ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz.93 z późn. zmianami)
Ustawa
Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26)
Ustawa
Ustawa z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
Inne
Ustawa z dnia 17.11.1964 Kodeks Postępowania Cywilnego
(Dz.U. nr 43 poz. 296 z późn. zmianami)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 1zał 1 - Wniosek do sprzedazy garażu.doc
1zał 2 - wniosek do umowy najmu.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: