Nazwa usługi: Ustalenie prawa do lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Społecznych
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 559, 58 66 88 565
fax. 58 66 88 595
II piętro, pokój nr 220. Adres do korespondencji: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek, czwartek: 8:30 - 15:30

   
Wymagane dokumenty:
  • Dowód osobisty swój i współmałżonka (do wglądu)
  • zaświadczenia o uzyskanym dochodzie brutto za okres 6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dochód brutto powinien być pomniejszony o składkę na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu), dokument potwierdzający wysokość renty, emerytury, alimentów, zasiłków
  • zaświadczenie z administracji budynku w którym, wnioskodawca i współmałżonek są zameldowani na pobyt stały ( jeżeli mieszkają osobno - wymagane są zaświadczenia z obydwu administracji) - zawierające informację, kto posiada tytuł prawny do lokalu oraz jaka jest jego powierzchnia użytkowa i mieszkalna. W przypadku zameldowania w budynku lub lokalu stanowiącym własność osoby fizycznej, wymagane jest przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej. Jeżeli miejsce faktycznego zamieszkania jest inne niż miejsce zameldowania, należy również podać w/w dane
  • W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do wynajmu lokalu komunalnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustalenie prawa do ubiegania się o lokal socjalny lub lokal na czas nieoznaczony.
Prawo do ubiegania się o wynajem lokalu komunalnego mają osoby, które spełniają łącznie kryteria.
Legitymują się udokumentowanym pobytem od 5 lat na terenie Gminy Gdynia. Okres pobytu ma poprzedzać bezpośrednio datę złożenia wniosku.
Nie posiadającym mieszkania w dacie złożenia wniosku.
Mieszkają w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego najemcy przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego poniżej 10m2.
Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku: o przydział lokalu socjalnego - nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym; o przydział lokalu na czas nieoznaczony - zawiera się w przedziale od 100%-150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i w przedziale od 75%-100% w gospodarstwie wieloosobowym.
Od 01.03.2013r. 100% najniższej emerytury wynosi 831,15zł.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Nie ma możliwości określenia dokładnego terminu rozpatrzenia sprawy, bowiem jest on uzależniony od ilości lokali komunalnych, które Gmina uzyskuje w drodze naturalnego ruchu ludności.
   
Tryb odwoławczy: W sprawach ubiegania się o wynajem lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony nie przysługuje tryb administracyjny.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21.06.2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733)
Inne
Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/1136/01 z dnia 28.11.2001 w sprawie: przyjęcia do realizacji zasad wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy ( Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2002r.Nr 1 poz.7 z póżń.zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 43322_fileot.doc
43321_fileot.doc
43323_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: