Nazwa usługi: Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektoniczno - Budowlany
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 400
fax. 58 66 88 402
Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej, w holu głównym, na parterze Urzędu lub przesłać na adres Urzędu.

Pierwszy Referat Architektury
III piętro, pokój nr 321, tel. 58 66 88 408, 58 66 82 407, 58 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
III piętro, pokój nr 320, tel. 58 66 88 405, 58 66 88 406, 58 66 88 403
Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły

Drugi Referat Architektury
IV piętro, pokój nr 418, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404
IV piętro, pokój nr 423, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno - Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne,

Trzeci Referat Architektury
III piętro, pokój nr 324, tel. 58 66 88 422, 58 66 88 427, 58 66 88 431, 58 66 88 433, 58 66 82 408
III piętro, pokój nr 322, tel. 58 66 88 415, 58 66 88 432
Dzielnice: Orłowo, Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

Referat Zagospodarowania Przestrzennego
III piętro, pokój nr 325, tel. 58 66 88 430, 58 66 88 412, 58 66 88 413
III piętro, pokój nr 323, tel. 58 66 88 416, 58 66 88 425, 58 66 88 426


Terminy przyjęć interesantów:: , poniedziałek:: 13:00-16:00, środa 8:00-11:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Przyjęcie wniosku ,wydanie żądanego wypisu
   
Opłaty:

Opłata skarbowa:
a) od wypisu: do 5 stron sporządzonego wypisu 30 zł, powyżej 5 stron sporządzonego wypisu 50 zł,
b) od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4 20 zł i nie więcej niż 200 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się: na rachunek bankowy: PKO BP S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, z odpowiednim dopiskiem: opłata skarbowa za wypis i wyrys z planu miejscowego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub w kasie Urzędu Miasta Gdyni, w oparciu o zlecenie, stosownie wypełnione i potwierdzone przez pracownika odpowiedzialnego za właściwe ustalenie opłaty skarbowej.
W przypadku niewydania wypisu i wyrysu z planu miejscowego opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek. Po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłata nie podlega zwrotowi.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, należy dołączyć do wniosku nie później niż w ciągu 3 dni od jego złożenia.
Podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

   
Czas załatwienia sprawy: 2 tygodnie.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek o wypis i wyrys.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: