Nazwa usługi: Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Referat Zarządzania Kryzysowego
ulica Władysława IV 12/14
81-353 Gdynia
tel. 58 66 02 216
fax. 58 62 28 510
Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

   
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 • Do wniosku należy dołączyć dokumentację wymagana przez Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym m. in.:
 • 1. określenie nazwy, terminu i miejsca imprezy masowej,
 • 2. informacje o: a/ liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, b/ przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, c/ liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
 • 3.graficzny plan obiektu /terenu/ na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający wszystkie dane wymagane ustawą,
 • 4. instrukcję postępowania w przypadku powstaniu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 • 5. informację osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa wraz z danymi określonymi w art. 26 ust.1 pkt 5 w/wym. ustawy,
 • 6. informację o powiadomieniu podmiotów o których mowa w art. 26 ust.1 pkt 8 w/wym. ustawy /Straż Graniczna/,
 • 7. opinie Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz Dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni,
 • 8. informację dot. zainstalowanych /bądź nie zainstalowanych/ urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 w/wym. ustawy,
 • 9. informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe /dotyczy imprez na których odbywać się będzie sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu/,
 • 10. opinie opisane w art. 26 ust. 3 w/wym. ustawy,
 • 11. kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 27 pkt 1 w/wym. ustawy,
 • 12. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
 • 13. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – dotyczy organizatora meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
 • 14. oświadczenie o spełnieniu wymogów w zakresie wyposażenia obiektu wykorzystywanego do organizacji meczów piłki nożnej w kompatybilne ze sobą elektroniczne systemy służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc i weryfikacji informacji /dotyczy organizatora meczu piłki nożnej/,
 • 15. dokument poświadczający zawarcie ubezpieczenia imprezy masowej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • 16. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
 • 17. inne dokumenty wymagane ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
   
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek powinien być podpisany przez organizatora bądź jego upoważniony organ.
Wszystkie załączniki powinny być podpisane, w wypadku załączenia kopii powinny być podpisane za zgodność z oryginałem.
UWAGA - Nie złożenie wszystkich uzupełnionych i poprawionych dokumentów w terminie co najmniej 7 dni przed terminem imprezy powoduje wydanie DECYZJI ODMOWNEJ.
Informacji udziela Krzysztof Świątek, e-mail: k.swiatek@gdynia.pl, tel. 58 660 22 16.
   
Opłaty:

Przed wydaniem decyzji wnioskujący obowiązany jest wnieść opłatę skarbową w kwocie 82 zł.
Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić:
- na konto Urzędu Miasta:
Dowód wpłaty należy przedstawić wraz z podaniem. W tytule wpłaty należy dokładnie określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata.
PKO Bank Polski S.A.
NRB: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni, w tym w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Gdynia ul. Piłsudskiego 52/54 pok. nr 27.
Tytuł wpłaty:
Wydanie decyzji zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej….. / tu nazwa imprezy /

Płatność (82.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Organizator imprezy obowiązany jest złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z kompletnymi załącznikami nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
Opinie Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, należy do wniosku dołączyć niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
Prezydent Miasta Gdyni wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.)
Ustawa
Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 57420_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: