Nazwa usługi: Udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Dochodów z Mienia Komunalnego
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 260, 58 66 88 252, 58 66 88 828, 58 66 88 253, 58 66 88 258
fax. 58 62 00 448
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl pok. 4 - dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu (należności gminne), pok. 1 - dzierżawa Skarbu Państwa, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu Skarbu Państwa, pok. 2- za najem lokalu użytkowego.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (wnioskodawcy i ewentualnie współmałżonka)
  • zaświadczenie o dochodach osób wspólnie zamieszkałych
  • rachunki ponoszonych kosztów wraz z dowodami uzasadniającymi ich treść (opłata za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.)
  • wypełniony o protokół o sytuacji materialnej podatnika ubiegającego się o udzielenie ulgi
  • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości
  • informację o otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej/jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy publicznej ww. okresie to należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.
  • informację o otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej/jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy publicznej ww. okresie to należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
  • wypełniony formularz elektroniczny.
  • jeżeli ubiegający się jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien dostarczyć organowi podatkowemu: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. (Dz.U z 2014r. poz. 1543).
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych.
Ulgi przyznawane są jedynie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem petenta lub ważnym interesem publicznym. Informacja o udzielonej uldze zostanie przesłana listem poleconym. Możliwy jest także odbiór osobisty.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- Art. 64
Inne
Uchwała Nr XLIV/903/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdyni, jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 93552.pdf
95828_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: