Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Podatków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 250
fax. 58 62 00 448
IV piętro, pokój nr 413.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia w przedmiotowej sprawie
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych. Zaświadczenie odbiera się osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa do odbioru dokumentów. W przypadku nie wydania zaświadczenia opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek występującego o zaświadczenie. Wniosek ze wskazaniem sposobu odbioru opłaty skarbowej należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub w Wydziale Dochodów w pok. 413 na IV piętrze.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa: 21,00 zł za zaświadczenie (dowód wpłaty dołączony do wniosku), 17,00 zł za pełnomocnictwo.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach określonych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.). Ponadto od opłaty skarbowej zwolnione są podmioty określone w art. 7 ww. ustawy oraz złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub jego kopii określone w części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni
NRB: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
Dowód wpłaty należy przedstawić wraz z podaniem. W tytule wpłaty należy dokładnie określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata.

Proszę określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata (21.00 zł.)
Proszę określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata (21.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)
- Art. 306a
- Art. 306b
- Art. 306h
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek o wydanie zaświadczenia- 02.02.2021.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: