Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Podatków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 250
fax. 58 62 00 448
IV piętro, pokój nr 413.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia w przedmiotowej sprawie
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych. Zaświadczenie odbiera się osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa do odbioru dokumentów. W przypadku nie wydania zaświadczenia opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek występującego o zaświadczenie. Wniosek ze wskazaniem sposobu odbioru opłaty skarbowej należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub w Wydziale Dochodów w pok. 413 na IV piętrze.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa: 21,00 zł za zaświadczenie (dowód wpłaty dołączony do wniosku), 17,00 zł za pełnomocnictwo.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach określonych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.). Ponadto od opłaty skarbowej zwolnione są podmioty określone w art. 7 ww. ustawy oraz złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub jego kopii określone w części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni
NRB: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
Dowód wpłaty należy przedstawić wraz z podaniem. W tytule wpłaty należy dokładnie określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata.

Proszę określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata (21.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)
- Art. 306a
- Art. 306b
- Art. 306h
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych -2020.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: