Nazwa usługi: Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 549
fax. 58 668-85-02
III piętro, pokój nr 313.
Poniedziałek: 8:00-14:30: , Wtorek: narada koordynacyjna: , Środa-Piątek: 08:00-14:30 :

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
  • 2 egzemplarze planu sytuacyjnego sporządzonego na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z rysunkiem projektowanej sieci uzbrojenia terenu
  • dowód uiszczenia opłaty (po otrzymaniu dokumentu naliczenia opłaty)
  • Do wniosku należy dołączyć plik w formacie: DGN, DXF lub w pliku TXT
   
Sposób załatwienia sprawy: W celu naniesienia projektu na numeryczną mapę zasadniczą, należy dołączyć plik w formacie DGN lub DWG (AutoCad v.2000, jednostki: metry) lub wykaz współrzędnych punktów załamania projektowanych elementów w pliku tekstowym. Dane można wysłać również pocztą elektroniczną na adres: k.kierzkowska@gdynia.pl.
Narady koordynacyjne odbywają się we wtorki. Uczestniczą w nich przedstawiciele podmiotów, które władają sieciami uzbrojenia terenu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Wydział Inwestycji UM Gdyni, Wydział Architektoniczno - Budowlany UM Gdyni.
Dokumentację składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni. Dokumentacja złożona do piątku wchodzi w najbliższy wtorek na posiedzenie zespołu.
   
Opłaty:

Opłaty nalicza się zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Poz. 897).

   
Czas załatwienia sprawy: 14 - 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: 61419_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: