Nazwa usługi: Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 549
fax. 58 668-85-02
III piętro, pokój nr 313.
Poniedziałek: 8:00-14:30: , Wtorek: narada koordynacyjna: , Środa-Piątek: 08:00-14:30 :

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
  • 2 egzemplarze planu sytuacyjnego sporządzonego na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z rysunkiem projektowanej sieci uzbrojenia terenu
  • dowód uiszczenia opłaty (po otrzymaniu dokumentu naliczenia opłaty)
  • Do wniosku należy dołączyć plik w formacie: DGN, DXF lub w pliku TXT
   
Sposób załatwienia sprawy: - rejestracja złożonej dokumentacji
- przygotowanie dokumentacji na naradę koordynacyjną
- sprawdzenie bezkolizyjności projektowanych elementów podlegających uzgodnieniu z innymi projektami i istniejącymi obiektami
- przedłożenie dokumentacji na naradę koordynacyjną
- wydanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym
   
Opłaty:

Zgodnie z dokumentem naliczenia opłaty

   
Czas załatwienia sprawy: 14 - 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek zud_nowy_RODO.odt
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: