Nazwa usługi: Wgląd do dokumentacji lub wydanie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektoniczno - Budowlany
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 400
fax. 58 66 88 402
Pierwszy Referat Architektury III piętro, pokój nr 321, tel. 58 66 88 408, 58 66 82 407, 58 66 82 405 Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych) III piętro, pokój nr 320, tel. 58 66 88 405, 58 66 88 406, 58 66 88 403 Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły Drugi Referat Architektury IV piętro, pokój nr 418, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404 IV piętro, pokój nr 423, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Przyjęcie wniosku ,wydanie żądanej kserokopii
   
Opłaty:

Opłata skarbowa:
5 zł od wykonanej kopii każdej pełnej lub zaczętej stronicy
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku . Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię, należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO BP SA nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
W przypadku niewydania kserokopii opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek. Po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłata nie podlega zwrotowi.

   
Czas załatwienia sprawy: 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wydanie kserokopii.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: