Nazwa usługi: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – STARE ZASADY
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Nieruchomości i Geodezji
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 535, 58 66 88 148
fax. 58 66 88 502, 58 66 88 947
pokój nr 341, 342, 424, 429, 431
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek złożony przez współużytkowników wieczystych posiadających co najmniej połowę udziałów w nieruchomości
  • aktualny odpis z księgi wieczystej (w przypadku lokali odpis księgi lokalowej), dla osób prawnych odpis KW zupełny oraz aktualny odpis KRS
  • dla spółdzielni mieszkaniowych dodatkowymi załącznikami są inwentaryzacja budynków znajdujących się na gruncie będącym przedmiotem przekształcenia oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów
  • dowód wpłaty (opłata za wydanie decyzji) – 10 zł za każdy udział/lokal.
  • dowód wpłaty (opłata za wydanie decyzji)
   
Sposób załatwienia sprawy: Opłata za przekształcenie jest ustalana indywidualnie na podstawie wyceny sporządzanej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Wpisu do księgi wieczystej po wydaniu decyzji o przekształceniu dokonuje wnioskodawca.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł od wnioskującej osoby/lokalu.

opłata skarbowa za wydanie decyzji (10.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania bez wliczania w to terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83)
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Inne
Uchwały Nr XIX/442/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdynia
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o przeksztalcenie - stare zasady.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: