Nazwa usługi: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Referat Mienia Skarbu Państwa
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 948, 58 66 88 526
fax. 58 66 88 502, 58 66 88 947
pokój nr 424.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek złożony przez współużytkowników wieczystych posiadających co najmniej połowę udziałów w nieruchomości
  • aktualny odpis z księgi wieczystej (w przypadku lokali odpis księgi lokalowej), dla osób prawnych odpis KW zupełny oraz aktualny odpis KRS
  • dla spółdzielni mieszkaniowych dodatkowymi załącznikami są inwentaryzacja budynków znajdujących się na gruncie będącym przedmiotem przekształcenia oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów
  • dowód wpłaty (opłata za wydanie decyzji)
  • odpisy z ksiąg lokalowych.
   
Sposób załatwienia sprawy: Opłata za przekształcenie jest ustalana indywidualnie na podstawie wyceny sporządzanej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Wpisu do księgi wieczystej po wydaniu decyzji o przekształceniu dokonuje wnioskodawca.
   
Opłaty:

Opłata w Sądzie za wydanie odpisu z lokalowej Księgi Wieczystej 30 zł.
Opłata w UM Gdynia na poczet wydania decyzji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 10 zł od wnioskującej osoby.
Opłata w UM Gdynia za wykonanie operatu szacunkowego kosztu zmiany prawa użytkowania na własność: 250 zł (koszt w roku 2014) - ponoszona wspólnie przez wnioskodawców po dopuszczeniu możliwości przekształcenia formy własności.
Opłata w Sądzie za zmianę zapisu w gruntowej Księdze Wieczystej 200 zł od wspólnoty.
Opłata w Sądzie za zmianę zapisu w indywidualnej, lokalowej Księdze Wieczystej 60 zł od lokalu.

opłata skarbowa za wydanie decyzji (10.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania bez wliczania w to terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia Decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012r., poz. 83)
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Inne
Uchwała nr XIX/455/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.04.2008 w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkownika wieczystego (Dz. Urz. Woj. POM. Z 2008 r nr 76, poz. 1996)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: 64718_fileot.doc
57500_fileot.doc
71987_fileot.doc
64900_fileot.doc
64719_fileot.doc
64720_fileot.doc
86732_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: